Choď na obsah Choď na menu
 


               Materská  škola Snina, Ulica           Perečínska č.2546/23

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

ZVEDAVKOVIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum prerokovania na pedagogickej rade: 30.08.2016

Dátum prerokovania na Rade školy:

Dátum vydania ŠVP:

Meno riaditeľa MŠ: Filakovská Jana

 

 

Školský vzdelávací program

 

ZVEDAVKOVIA

 

 

Stupeň vzdelania                                        predprimárne                                                                                 vzdelávanie

Forma vzdelávania                                      celodenná

Vyučovací jazyk                                           slovenský

Druh školy                                                    štátna

Dĺžka výchovy a vzdelávania                       1-4 roky

Názov školy                                                  Materská škola

Adresa školy                                                 Perečínska 2546/23                                                                      Snina

Kontakt                                                         057/768 22 44

 

 

 OBSAH

 
   

1.         Názov vzdelávacieho programu

2.         Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a                     vzdelávania

3.         Stupeň vzdelania

4.         Vlastné zamerania školy, profil absolventa

5.         Dĺžka výchovy a vzdelávania

6.         Učebné osnovy

7.         Učebný plán

8.         Vyučovací jazyk

9.         Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania             a vydávanie osvedčení o vzdelaní

10.       Personálne zabezpečenie

11.       Materiálno – technické a priestorové podmienky

12.       Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia               pri výchove a vzdelávaní

13.       Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

14.       Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov               školy

15.       Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických               a odborných zamestnancov

 

 

 

2   Vymedzenie vlastných cieľov a poslania                   výchovy a vzdelávania

 

  Názov nášho ŠkVP – „ZVEDAVKOVIA“ obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre našu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme prirodzenú detskú vlastnosť, akou je zvedavosť, premietnuť do veľkej túžby dieťaťa

 • spoznávať prírodu
 • objavovať jej tajomstvá
 • vnímať jej krásu
 • chrániť životné prostredie z environmentálneho hľadiska.
 •  

PROJEKT – „PRÍRODA JE MôJ SVET“

Každý človek,  čím je lepší a ušľachtilejší, tým viac si váži prírodu.“

J. A. Komenský

 

VZŤAH DIEŤA – PRÍRODA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  obklopuje dieťa od narodenia a poskytuje pre jeho život dôležité hodnoty. Vzduch, voda, teplo, potrava, energia vyvoláva pocity šťastia, uspokojenia a fyzickej a duševnej stránky osobnosti. Preto je úlohou rodiny aj predškolského zariadenia učiť deti chrániť si tieto hodnoty. Ak bude zdravá príroda – budú zdravé aj naše deti, pretože telesné a duševné zdravie a krása prírody sú všestranne podmienené a bytostné späté.

 

VŠEOBECNÉ CIELE :

 

 1. Spojením bohatého zmyslového vnímania citových zážitkov a praktických činností detí   prehlbovať poznatky o prírode ako organickej súčasti životného prostredia.
 2. Posilňovať túžbu po bádaní, skúmaní a objavovaní tajov prírody, jej krás a jedinečnosti.
 3. Zvýšiť citlivosť detí na problémy životného prostredia, prejavovať ochranárske postoje.

 

ŠPECIFICKÉ CIELE A ÚLOHY SMEROM K DEŤOM:

 • Poznať prírodu a jej význam, základ hodnoty pre ľudí.
 • Vnímať rôzne podoby prírody v súvislosti s ročným obdobím, poznávať javy a zmeny      s tým súvisiace, príčinné súvislosti úkazov a pomenovať ich.
 • Nachádzať počas roka prírodné scenérie, vnímať krásu, čím prehlbovať emocionálny    vzťah k prírodnému prostrediu.
 • Poznávať a zároveň rozlišovať rastlinnú a živočíšnu ríšu, nachádzať vzájomnú     prepojenosť a súvislosť.
 • Prenikať do tajomstiev liečivých rastlín, poznať liečivé kvety a chránené kvety, na         základe praktických skúseností zisťovať význam.
 • Rozvíjať zmysel pre estetickú úpravu interiéru (izbové rastliny) a exteriéru (kvetinové   záhony)
 • Objavovať svet živočíšnej ríše.
 • Prejavovať záujem o pohybové aktivity v prírode.
 • Získať primerané poznatky o ochrane a návyky ekologického konania.
 • Vlastným myslením a konaním ovplyvňovať environmentálne konanie a správanie iných.
 • Získať pohybové zručnosti a pracovné návyky, potrebné pri ochrane prírody a životného           prostredia.
 • Chápať význam separácie odpadu a jeho negatívny dopad na životné prostredie vôbec.
 • Poznať a poukazovať na neduhy ľudského konania a ich dopad (skládky, spaľovanie,       zakopávanie odpadov, znečisťovanie vody a vzduchu a pod.
 • Nachádzať, poznať pozitívne riešenia problémov.
 • Vnímať rôznorodosť pocitov, ktoré v nás príroda vyvoláva – smútok, bezstarostnosť,      bolesť, úžas, radosť, empatia a pod.
 • Vyjadrovať svoj vzťah k prírode umeleckými výrazovými prostriedkami.
 • Pracovať s prírodným materiálom a vytvárať originálne expozície (ekohračky, ozdoby, herbár, fytobanka a pod.

           

  Zámerom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia a filozofiou našej školy je vytvoriť materskú školu s úzkymi väzbami na rodičov. Chceme umožniť deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že im v spolupráci s rodinou vytvoríme príjemné  prostredie, kde bude vládnuť priateľská atmosféra, vzájomná úcta a tolerancia. Chceme umožniť rodičom podieľať sa aj na inštitucionálnej výchove a vzdelávaní svojich detí, a tak nepretrhnúť puto medzi školou a rodinou.

  Umožniť rodičom podieľať sa na výchove a vzdelávaní detí v našej materskej škole a to organizovaním spoločných podujatí, akcií, rôznych činností a aktivít.

  Zabezpečovať poradenskú a konzultačnú činnosť na čo najvyššej úrovni. Organizovať formálne (školské aj triedne rodičovské združenia) aj neformálne stretnutia (opekačky, výlety, rôzne posedenia, ...).

  Dať rodičom priestor na vyjadrenie sa k výchove a vzdelávaniu v materskej škole formou diskusií i dotazníkov, a tak vzájomne zlepšovať úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov  školy.

 Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu sa budeme usilovať o rozvoj samostatných a zdravo sebavedomých detí cestou prirodzenej výchovy. Školský vzdelávací program je zameraný na rozvoj všetkých oblastí vývinu dieťaťa a ponúka také         obsahové celky a témy, ktoré oboznamujú deti s realitou. Už jeho názov hovorí       o spojitosti prírody s človekom, prostredníctvom ktorej chceme umožniť deťom spoznať  zákonitosti  sveta ľudí aj prírody.

   Vzhľadom na využívanie možností blízkeho prírodného okolia naša materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o environmentálne prvky.

   Krásu a dostupnosť prírody v okolí materskej školy využijeme na obohatenie environmentálnej výchovy v edukačnom procese. Vychádzkami, pozorovaním, environmentálnymi hrami učiť deti vnímať krásu prírody jej rozmanitosť, bohatosť, význam pre človeka, ale predovšetkým chrániť ju a neznečisťovať. 

  Chceme utvárať emocionálne bohatý vzťah detí k prírode formou spájania prírodného a spoločenského prostredia, rôznymi aktivitami a hrami naučiť deti chápať potrebu  ochrany prírody, rastlinnej i živočíšnej ríše, utvárať u detí environmentálne cítenie a správanie.

  Z hľadiska kognitívneho vývinu chceme poskytnúť deťom základné poznatky o živej  prírode a okolitom svete, spoznať prírodu a jej význam pre človeka, získať primerané           poznatky o ochrane prírody.

  Z hľadiska sociálno-emocionálneho vývinu chceme u detí rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, spoznávať krásu prírody, naučiť sa ju vnímať, vyjadriť svoje pocity vo vzťahu k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie.

   Z hľadiska perceptuálno-motorického vývinu chceme u detí rozvíjať zmyslové vnímanie,koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, rozvíjať motorické zručnosti, sebaobslužné a pracovné návyky.

  Environmentálnu výchovu budeme u detí rozvíjať podľa vlastných výkonových    štandardov   (špecifických cieľov), ktoré sú súčasťou obsahových celkov.


STRATÉGIE A AKTIVITY

Turistická vychádzka

Didaktické hry, imitačné hry

Pracovné listy

Edukačné programy

Vychádzka – priame pozorovanie prírody

Exkurzie -  lesná škôlka, ranč

Umelecké vyjadrovanie citov, vnemov, fantázie

Frontážovanie povrchov

Škola v prírode

Námetová hra

Separovanie odpadov

Besedy – ochranár, lesník, veterinár, horár

Výlety – poznávanie zaujímavých prírodných lokalít regiónu

Ekohry

Prírodovedné hry

Sledovanie prírodovedných filmov

Pestovateľské práce – starostlivosť o exteriér MŠ, úprava školského dvora, vysádzanie kvetov, rastlín, práca s detským pracovným náradím

Experimentovanie, skúmanie  prírodných javov (topenie, mrznutie a iné),  životné prejavy a neživá príroda

Pozorovanie prírodných javov, úkazov, dejov súvisiacich s ročným obdobím

Poznávanie liečivých rastlín – herbár

Prezenčné činnosti (počúvanie a identifikovanie zvukov, tematické maľovanie, kreslenie, zostrojovanie)

Beseda a ekohry s lesnými pedagógmi

Ochranárske aktivity – čistenie studničiek, separovanie odpadu, starostlivosť o zvieratká

 

3   Stupeň vzdelania

 

  Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov). Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

4   Vlastné zameranie školy, profil absolventa

 

   Naša materská škola sa nachádza na okraji mesta Snina, v mestskej časti zvanej „Brehy“, v krásnom prostredí rodinnej zástavby a zároveň čiastočne obkľúčená pekným prírodným prostredím. Je to prostredie, ktoré je deťom veľmi blízke. Tu vyrastajú a prežívajú svoje detstvo. Okolitá príroda je pre nás bohatým a inšpirujúcim zdrojom poznatkov, priestorom pre pozorovanie, bádanie, objavovanie a prenikanie do tajov a zákonitostí prírody. Dochádza k prepojenosti dieťaťa a krásy prírody, krásy obdivuhodnej užitočnosti, očarujúcej funkčnosti a dosiaľ dostatočne neprebádanej múdrosti,.... z ktorej napokon všetci žijeme.

 Problematike ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu sa venujeme intenzívne už od roku 1999, kedy sme boli na základe Projektu „Škola zdravia“, zaradení do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Dlhoročné skúsenosti a vynikajúce výsledky nás motivujú k pokračovaniu realizácie Projektu „Príroda je môj svet“. Zásadnou požiadavkou a snahou celého kolektívu, obzvlášť pedagogického, bude v najbližších rokoch ozdravovať životné prostredie, prírodu a podporovať fyzický zdatnosť dieťaťa ako súčasť zdravého životného štýl.

 Vzdelávanie v materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania a poskytuje základné predpoklady pre všeobecné vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch vzdelávania. Predpokladom na vstup do primárneho vzdelávania je dosiahnutie školskej spôsobilosti.

Zohľadňujúc základný rámec kľúčových kompetencií dieťa v materskej škole získava prvotné základy:

1.          komunikačných kompetencií,

2.         matematických kompetencií a kompetencií v oblasti                    vedy a techniky,

3.          digitálnych kompetencií,

4.          kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky                  myslieť,

5.          sociálnych a personálnych kompetencií,

6.          občianskych kompetencií,

7.          pracovných kompetencií.

 

  Dieťa po absolvovaní materskej školy disponuje rozvinutými kompetenciami v daných oblastiach a je pripravené na vstup do základnej školy.

 

ORGANIZAČNÉ FORMY: DENNÝCH AKTIVÍT

1.           HRYaČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ + ZDRAVOTNÉ ČVIČENIE

2.           CVzA DOPOLUDŇAJŠIE – POPOLUDŇAJŠIE

3.           POBYT VONKU

4.           OBED a ODPOČINOK + ČINNOSTI SPOJENÉ SO                                       ŽIVOTOSPRÁVOU (stravovanie, odpočinok, osobná hygiena)

5.            HRY A ČINNOSTI  PODĽA VÝBERU DETÍ + KRÚŽKOVÉ                              ČINNOSTI

 

CVzA

- MÔŽU BYŤ ZAMERANÉ NA JEDNU VzO ALEBO VIAC                    VzO KONCENTROVANÝCH NA SPOLOČNÚ TÉMU

- MÔŽU SA REALIZOVAŤ AJ POČAS POBYTU VONKU, VTEDY SA PREDĹŽI ČAS POBYTU

HaČ - OD PRÍCHODU DO MŠ DO CVzA, ZAHRŇUJE AJ  RANNÝ KRUH

- PO HRÁCH A RANNOM KRUHU ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU

PoV-  PLNÍ PEDAGOGICKÚ, REKREAČNÚ A ZDRAVOTNÚ FUNCIU

- NAJMÄ SPONTÁNNE POH. AKTIVITY

- AJ VIACKRÁT NA DEŇ

-  AK SA REALIZUJE CVzA Z INÝCH VzO AKO ZDRAVIE A POHYB TAK SA PoV PREDĽŽI

-  DOSTATOK ČASU NA POHYB , AK PRŠÍ TAK VYTVORIŤ PODMIENKY NA POHYB. AKTIVITY V TRIEDE

- MÔŽU VYUŽIŤ AJ TELOCVIČŇU                                                                     

 

5   Dĺžka výchovy a vzdelávania

 

  Dĺžka výchovy a vzdelávania v MŠ je od 1 do 4 rokov, vo veku detí 2-6 ročných.

Dochádzka dieťaťa do materskej školy je niekoľkoročná.    Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom prevažne od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Ak to podmienky dovoľujú, MŠ môžu navštevovať aj deti mladšie ako 3 ročné. Počet detí na škole závisí od vekového zloženia novoprijatých detí. V prípade záujmu rodičov poskytujeme aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

 

6   Učebné osnovy

 

 Obsah vzdelávania v materskej škole je obsahom všeobecného vzdelávania a je štruktúrovaný v obsahovo jasne definovaných a ohraničených oblastiach všeobecného vzdelávania, podobne, ako je to na následných stupňoch vzdelávania. Jednotlivé vzdelávacie oblasti reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré sa budú kontinuálne rozvíjať na následných vzdelávacích stupňoch. Vymedzený obsah jednotlivých vzdelávacích oblastí pokrýva a vyčerpáva komplexne celý obsah vzdelávania v materskej škole, nie je teda nadstavovaný ďalšími doplnkovými či prierezovými témami, či tematickými okruhmi. Obsah vzdelávacích oblastí nevylučuje možnú aktualizáciu, inováciu a obohatenie v rámci školských vzdelávacích programov. Vymedzené vzdelávacie oblasti sú postačujúce na to, aby pokryli celý komplex všeobecného vzdelávania a kultúrnej gramotnosti, takže akákoľvek potenciálna inovácia obsahu vzdelávania je realizovateľná v nich samotných.

 

 1  JAZYK A KOMUNIKÁCIA

HLAVNÝ CIEĽ: ROZVINUTIE KOMUNIKAČNÝCH KOMPETENCIÍ VO VŠETKÝCH JAZYKOVÝCH ROVINÁCH      

                                             I.ČASŤ   HOVORENÁ REČ      

1.          KOMUNIKAČNÉ KONVENCIE

2.          ARTIKULÁCIA A VÝSLOVNOSŤ                                        

3.          GRAMATICKÁ SPRÁVNOSŤ A SPISOVNOSŤ

              

                                             II.ČASŤ  PÍSANÁ REČ   

1.ČASŤ              

CHÁPANIE VÝZNAMU, OBSAHU A FUNKCIÍ PÍSANEJ REČI

1.         POZNÁVANIE FUNKCIÍ PÍSANEJ REČI

2.        POROZUMENIE EXPLICIT. VÝZNAMU TEXTU                         

3.        POROZUMENIE IMPLICIT.VÝZNAMU TEXTU                                  

4.         ZNALOSŤ ŽÁNROV A JAZ. PROSTRIEDKOV PÍSANEJ REČI

 

2. ČASŤ            

CHÁPANIE FORMÁLNÝCH CHARAKTERISTÍK PÍSANEJ REČI

1.         KONCEPT TLAČE A ZNALOSŤ KNIŽNÝCH KONVENCIÍ

2.         FONOLOGICKÉ PROCESY A FONOLOGICKÉ UVEDOMOVANIE     

3.         GRAFOMOTORICKÉ PREDPOKLADY

 

2  MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI - ZÁKLADY MATEMATICKÝCH A INFORMATICKÝCH POZNATKOV A ZRUČNOSTI

1.            ČÍSLA A VZŤAHY

2.            GEOMETRIA A MERANIE

3.            LOGIKA

4.            PRÁCA  S INFORMÁCIAMI

     

3  ČLOVEK A PRÍRODA -  ROZVOJ PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI ,UČ. PODPORUJE BÁDATEĽSKÚ SNAHU DIEŤAŤA

1.            VNÍMANIE PRÍRODY

2.            RASTLINY

3.            ŽVOČÍCHY

4.            ČLOVEK

5.            NEŽIVÁ PRÍRODA

6.            PRÍRODNÉ JAVY

           

4 ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ - POZNÁVANIE SPOLOČENSK0HO PROSTREDIA, ORIENTÁCIA V ŇOM - PROSOCOCIÁLNA VÝCHOVA

1.            REŽIM DŇA

2.            ORIENTÁCIA V ČASE

3.            ORIENTÁCIA V OKOLÍ

4.            DOPRAVNÁ VÝCHOVA

5.            GEOGRAFIA OKOLIA

6.            HISTÓRIA OKOLIA

7.            NÁROD. POVEDOMIE                

8.            ĽUDIA V BLÍZKOM A ŠIRŠOM OKOLÍ              

9.            ZÁKLADY ETIKETY

10.          ĽUDSKÉ VLASTNOSTI A EMÓCIE

11.          MEDIÁLNA VÝCHOVA

12.          PROSOC.SPRÁVANIE

 

5 ČLOVEK A SVET PRÁCE - ROZVÍJANIE ÚKONOV BEŽNÉHO DŇA A ZRUČNOSTI PRI POUŽÍVANÍ NÁSTROJOV  V BEŽNOM ŽIVOTE , RIEŠIŤ JEDNOD. TECH. PROBLÉMY

1.            MATERIÁLY A ICH VLASTNOSTI

2.            KONŠTRUOVANIE

3.            UŽIVATEĽSKÉ ZRUČNOSTI

4.            TECHNOLÓGIE VÝROBY

5.            REMESLÁ A PROFESIE

 

6. UMENIE A KULTÚRA

HUDOBNÁ VÝCHOVA                                   

1.            RYTMICKÉ ČINNOSTI

2.            VOKÁLNE ČONNOSTI

3.            INŠTRUMENTÁLNE ČINNOSTI

4.            PERCEPČNÉ ČINNOSTI

5.            HUDOBNO – POH. ČINNOSTI

6.            HUD.- DRAMAT. ČINNOSTI

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

1.            VÝT. ČINNOSTI S TVAROM NA PLOCHE

2.            VÝTV. ČINNOSTI S TVAROM V PRIESTORE

3.            VÝTV. ČINNOSTI S FARBOU

4.            SPONTÁNNY VÝTVAR. PREJAV

5.            SYNTÉZA – MEDZIZMYSLOVÉ VNÍMANIE

 

7 ZDRAVIE A POHYB - POHYB AKO PROSTRIEDOK UPEVŇOVANIA ZDRAVIA A SPRÁVNÉHO PSYCHOSMATICKÉHO  A PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVINU

1.            ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL          

2.            HYGIENA A SEBAOBSLUŽNÉ ČINNOSTI

3.            POHYB A TELESNÁ ZDATNOSŤ

4.            SEZÓNNE AKTIVITY A KURZY

 

Učebné osnovy – preberanie bude v plnom rozsahu zo ŠVP.

 

7   Učebný plán

 

SEPTEMBER: ŽIVOT V MŠ

                     1. ZOZNÁMME SA NAVZÁJOM

                     2. DNI MESTA SNINA

                     3. ČO UKRÝVA TRIEDA

                     4. KROK ZA KROKOM DO MŠ

                     5. JEDEN DEŇ V MŠ

OKTÓBER: JESIENKA

                      1. ŠU, ŠU, ŠUŠTÍ JESEŇ

                     2. KOŠÍK VITAMÍNOV (16.10-SVET.DEŇ VÝŽIVY)

                     3. JESENNÉ UPRATOVANIE

                     4. JESEŇ ŽIVOTA  (MESIAC ÚCTY K STARŠÍM)

                     5. JESIENKA MAĽUJE

NOVEMBER: ZVEDAVKOVIA CHCÚ BYŤ ZDRAVÍ

                     1. MOJE TELO

                     2. CHORÁ BÁBIKA

                     3. ZDRAVIE NA TANIERI

                     4. POSTIEĽKY LESNÝCH ZVIERATIEK

DECEMBER: ZVONČEKY ŠŤASTIA

                     1. SRDCE PRE DRUHÝCH ( 3.12-SVET.DEŇ                            TELES.POSTIHNUTIA)

                     2. KEĎ PRÍDE MIKULÁŠ

                     3. ZIMNÉ KRÁĽOVSTVO

                     4. ČARO VIANOC

JANUÁR: PERINBABA A JEJ KÚZLA

                      1. MALÍ BÁDATELIA ZIMNEJ KRAJINY

                    2. 12 MESIAČIKOV

                    3. PROSBA VTÁČIKOV

 

FEBRUÁR: ČAS HOJNOSTI A VESELOSTI

                      1. FAŠIANGY,TURICE

                    2. ŠAŠOVINY

                    3. KARNEVAL V ZOO

                    4. AŽ VYRASTIEM...

MAREC: ILUSTRÁCIE ŽIVOTA

                    1. KNIHA –POKLADNICA MÚDROSTI

                    2. OKOM ĎALEKOHĽADU (21.3 DEŇ                                         ASTRONÓMIE)

                    3. KRÁĽOVNÁ JAR

                    4. NA HOSPODÁRSKOM DVORE

                    5. ZAJKO ŠIBAČOM

APRÍL: V LESE, NA LÚKE A V ZÁHRADE

                    1. OD SEMIENKA PO RASTLINKU A STROM

                    2. LÚČNY A ZÁHRADNÝ KOBERČEK

                    3. ODOMYKANIE LESA

                    4. VODNÍKOVÉ PRÍBEHY

MÁJ: MÁJ MESIAC LÁSKY

                   1. AKÁ SI MI KRÁSNA...

                   2. MAMIČKINE SRDIEČKO

                   3. RODINA-OSTROV LÁSKY A BEZPEČIA  (15.5-                      MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY)

                   4. POMOCNÍCI V DOMÁCNOSTI

JÚN: LÚČE LETA

                  1. MDD-SVIATOK DETÍ RôZNEJ PLETI

                  2. HURÁ LETO

                  3. CESTUJEME NA DOVOLENKU

                  4. ŠKOLSKÝ ZVONEC

 

8   Vyučovací jazyk

 

  Vyučovacím jazykom v materských školách je štátny jazyk Slovenskej republiky. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je vyučovacím jazykom v školách a výchovným jazykom v školských zariadeniach podľa § 12 štátny jazyk, t.j. slovenský jazyk.

 

9   Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie osvedčení  o vzdelaní

 

  Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti ak zvládne základné kľúčové kompetencie v predškolskom veku. Cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať sa po celý život.  Dokladom o získaní vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní .

 

10   Personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v materských školách

 

  Realizácia Štátneho vzdelávacieho programu si vyžaduje zodpovedajúce personálne podmienky, ktoré zabezpečia efektívnosť vzdelávania a vytváranie spolupracujúcich sociálnych vzťahov medzi účastníkmi procesu vzdelávania.

 Pedagogickí zamestnanci materskej školy:

-           spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené príslušnou legislatívou,

-           v každodennej pedagogickej práci preukazujú odborné               a pedagogicko-psychologické    spôsobilosti,

-           sú schopní profesijného a osobnostného rozvoja,

-           ako súčasť kolektívu sú schopní vzájomnej efektívnej a              ľudsky podporujúcej komunikácie  a spolupráce.

Vedúci pedagogickí zamestnanci:

 -          vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované                       spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou                         profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím,

-           starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj                     všetkých členov kolektívu a vytvárajú  preň podmienky.

 Odbornú pomoc pedagógom, deťom a rodičom, resp. zákonným zástupcom poskytujú špeciálny pedagóg, psychológ, a ďalší špecialisti podľa potreby.

 

11   Materiálno-technické a priestorové podmienky

 

  Prostredie vytvára podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa. Prostredie materskej školy pozitívne ovplyvňuje osobnosť dieťaťa len vtedy, keď dokáže v plnej miere uspokojovať jeho psychické, citové a telesné potreby. Mikroklíma prostredia materskej školy vplýva na pocit pohody, výkonnosť a únavu pri pohybe, hre, učení a práci. Prostredie materskej školy má spĺňa estetické a emocionálne kvality. Je útulné, príjemné a harmonické. Harmonickosť prostredia je jeho premenlivou a ovplyvniteľnou zložkou. Deti mu spoločne s učiteľom vtláčajú osobitý pôvab (každá trieda je jedinečná), starajú sa o poriadok a estetický vzhľad.

  Podnetnosť prostredia je najdynamickejšia vtedy, keď sa v ňom odrážajú každodenné pokroky, zmeny a novinky realizovaného programu. Učiteľky cieľavedome vytvárajú podnetné prostredie pre spontánne i zámerné učenie a súčasne inšpirujú deti k aktívnej pomoci pri tvorbe takéhoto prostredia.

  Materiálne prostredie je základom vnútorného prostredia. Dôraz na materiálne vybavenie nesmie zatieniť samotné dieťa. Pre deti sú viditeľne uložené pomôcky a sú súčasťou materiálneho vybavenia, poskytujú deťom priame, bezprostredné zážitky.

  K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu materských škôl patria hračky. Ich výberu, kvalite a veku primeranosti  venujeme zvýšenú pozornosť. Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, digitálne technológie atď.

  Podmienkou kvalitného plnenia školského vzdelávacieho programu je dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti.

   Vybavenie našej MŠ je štandardné, uspôsobené na potreby detí. Hračky sú aktuálne, vymieňané podľa opotrebovania. Pomôcky sú postupne dopĺňané podľa podmienok a možností školy. Uloženie hračiek a pomôcok je prispôsobené deťom. Prostredie školy je útulné, príjemné a harmonické. Na úprave sa podieľajú aj samotné deti spolu s učiteľkami. V triede sú vytvorené hracie kútiky, ktoré sú pravidelne obmieňané, podľa záujmu a potrieb detí. K štandardnému vybaveniu materskej školy patria hračky, detská a odborná literatúra , učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika. Materská škola disponuje počítačom, didaktickou pomôckou a edukačnými softvérmi poskytnutými MPC prostredníctvom projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasťou reformy vzdelávania a troma interaktívnymi tabuľami.

  V triedach je dostatok priestoru na prezentovanie detských prác a výrobkov.

  Spálňa je vybavená 20 - 25 novými štandardnými ležadlami, ktoré sú pevné a stabilné v troch triedach, v jednej triede ešte máme staršie ležadlá, ktoré máme v pláne vymeniť podľa finančných možností, v čo najbližšej dobe.. Posteľná bielizeň je pravidelne menená prevádzkovými zamestnankyňami.

  Základným nábytkom pre deti sú stoly a stoličky. Parametre ich rozmerov sa menia v závislosti od rastu dieťaťa. Stoly sú umiestnené vo svetlej časti miestnosti so správnym dopadom svetla. Rozmiestnenie nábytku rešpektuje potrebu detí mať dostatok priestoru na hry, ranné cvičenie a odpočinok. Nábytok triedy rešpektuje antropometrické požiadavky . Zariadenie je prispôsobené počtu detí, je prevažne z prírodných materiálov, voskované alebo morené ekologickými prípravkami, aby neškodilo zdraviu detí, je bezpečné a rozvíja estetické cítenie detí. Ležadlá sú pružné, dostatočne pevné a stabilné, dobre tepelne izolované, ľahko prenosné a skladateľné. Usporiadanie triedy :

·         umožňuje deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach            v hrových skupinách,

·          uľahčuje dieťaťu voľný styk s najbližším okolím,

·          uľahčuje dieťaťu prístup k hračkám a pomôckam,

·          umožňuje dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie               podľa vlastného zámeru,

·          umožňuje dieťaťu poznať vlastné pracovné tempo a                    umožniť mu uvedomiť si vlastné    možnosti,

·          umožňuje dieťaťu ponechať vlastný výtvor v prostredí,

·          je bezpečné, estetické a funkčné,

·          umožňuje dodržiavanie vopred stanovených pravidiel                  deťmi a učiteľmi pri ukladaní hračiek a pri manipulácii s              predmetmi, učebnými pomôckami.

Vo vnútornom prostredí triedy majú deti vymedzený:

a)       voľný priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové           hry,

b)      priestor pre hry a pracovné aktivity (hrové a pracovné                 kútiky, centrá).

  Hrové a pracovné kútiky sú vybavené účelovo a slúžia na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. O tematickom zameraní hrových kútikov a ich obmieňaní rozhoduje učiteľka spolu s deťmi podľa plánovaných činností, zámerov a podľa záujmu detí o hrové prostredie.

Vonkajší priestor umožňuje deťom:

·        pohybové činnosti (na náradí, voľné pohybové činnosti),

·        tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti,

·        komunikačné činnosti (nadväzovanie kontaktov),

·        špeciálne činnosti (navodzované alebo vedené učiteľkou).

  Areál materskej školy tvoria dve hracie  ihriská, trávnatá plocha, spevnené plochy . Zariadenie ihriska vzadu MŠ sú: preliezačky, hojdačky, 3 pieskoviská, altánok, domček so šmýkalkou, drevený vláčik  drevený domček a pružinové hojdačky .Vpredu MŠ sa nachádza nový hrací komplex pozostávajúci z domčeka so šmýkalkou, lezeckou stenou  a hojdačkou, kolotoč a hojdačky. Oplotenie školského dvora je nevyhnutné z bezpečnostných a hygienických dôvodov. Zariadenie, ktoré je na školskom dvore, je stabilne nainštalované, je pevné a odolné voči mechanickým zásahom a poveternostným vplyvom.

 

 

 12   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  a vzdelávaní

 

  V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 152 zákona Národnej rady SR č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov , § 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách v znení zmien a doplnkov, Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa základnej školy. Problematika zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v prevádzkovom poriadku školy. Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj nepedagogickí zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

  Zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní o dodržiavaní bezpečnosti pri práci a poskytnutiu prvej pomoci. Súčasťou vybavenia MŠ je lekárnička a hasiaci prístroj. Deti po dlhodobejšej zdravotnej absencii dokladajú potvrdenie od lekára, alebo čestné prehlásenie od zákonného zástupcu.

V rámci prevencie sa zameriavame na:

 • dodržiavanie optimálneho počtu žiakov v triedach,
 • akceptovanie fyziologickej krivky  detí počas dňa,
 • dodržiavanie pobytu vonku,
 • dodržiavanie pitného režimu,
 • zaraďovanie relaxačných cvičení do výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • individuálny  prístup učiteľky k dieťaťu a dobré medziľudské vzťahy,
 • spoluprácu učiteľa s rodičmi,
 • zabezpečenie pohybového režimu,
 • upevňovanie k správnemu držaniu tela,
 • v upevňovaní návyku detí na dennú pohybovú aktivitu,
 • zabezpečenie účinného a častého vetrania tried v každom ročnom období,
 • zabránenie nadmernej teplote v prostredí školy,
 • zabezpečenie epidemiologicky bezchybného stravovania,
 • dodržiavanie zásad osobnej hygieny,
 • dôkladné čistenie a upratovanie všetkých priestorov školy v zmysle hygienických zásad,
 • zabezpečenie zdravej výživy.

Na škole sa vedie evidencia školských úrazov a pracovných úrazov.

 

 

13   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

 

  Hodnotenie a kontrola detí sa uskutočňuje pomocou pedagogického diagnostikovania v kompetencii pedagógov a riaditeľky MŠ. Záznamové hárky si vypracovávajú samé učiteľky podľa zamerania diagnostikovania. Práce detí sú ukladané v portfóliách. U zaškoľovaných detí sú vykonávané informačné testy školskej zrelosti podľa Kernovho testu. Vyhodnocovanie úrovne detí a úrovne výchovno-vzdelávacej činností sa uskutočňuje na pedagogických poradách.

                            

14   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

  Vnútorný systém kontroly je zameraný na všetkých zamestnancov školy. Jeho cieľom je získať informácie o odbornej a pedagogickej pripravenosti učiteliek, o dodržiavaní pracovného, prevádzkového a školského poriadku, o úrovni hygieny na zariadení. Tieto zistenia sa použijú pri hodnotení zamestnancov podľa vypracovaných kritérií. Vykonáva sa rôznymi formami – pozorovaním  a hospitáciami (hospitačný záznam).

  Hospitácie vychádzajú z cieľov a poslania materskej školy, z analýzy výchovno-vzdelávacieho procesu. Sú zamerané na kontrolu a hodnotenie pedagogických zamestnancov a ich prácu s deťmi. Vykonávajú sa podľa vypracovaného plánu hospitácii a stanovených cieľoch hospitácie smerom k učiteľke i k deťom . Po hospitácii nasleduje pohospitačný rozhovor, kde risditeľka formuluje odporúčania a úlohy, urči termíny a spôsob kontroly ich splnenia (napr. následné hospitácie).

 

 

15 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

 

  Podľa § 153 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade aj so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Koordináciu kontinuálneho vzdelávania podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania zabezpečuje riaditeľ materskej školy, pričom plán vyplýva z cieľov výchovy a vzdelávania školy - § 35 ods. 9 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

       Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

    Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu.

Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom. Kariérové stupne sú:

 1. začínajúci                                                             
 2. samostatný                                                           
 3. s prvou atestáciou                                                
 4. s druhou atestáciou                                             

Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca na výkon špecializovaných činností alebo riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií. Medzi základné kariérové pozície v materskej škole patria:

a)   špecialista – triedny učiteľ, uvádzajúci učiteľ,

 1. vedúci pedagogický zamestnanec -  riaditeľka MŠ, zástupkyňa riaditeľky MŠ,
 2. vedúci  metodického združenia.

 

 1. Ciele

 Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej materskej školy na modernú.

Súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca je schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike.

Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov. Zákon umožňuje ich napĺňanie prostredníctvom vzdelávaní:

 1. Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho  programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školskéhozariadenia. Poskytovateľom je kmeňová škola. Za tento typ vzdelávania sa   nezískavajú   kredity.
 2. Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Atestačné aktualizačné vzdelávanie poskytujú len vysoké školy podľa akreditovaných programov. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
 3. Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Poskytovateľmi môžu byť školy a inštitúcie s akreditovanými programami. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.
 4. Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností. Poskytovateľmi môžu byť školy a inštitúcie s akreditovanými    programami. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
 5. Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.
 6. Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú  kredity.

  Ak škola má pedagogických zamestnancov, ktorí získali vzdelanie absolvovaním  študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom  študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť kvalifikačný  predpoklad  tzv.„pedagogickú spôsobilosť“ pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického  zamestnanca získaním vzdelania v oblasti:

 1. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného            výcviku, (ďalej len „pedagogická spôsobilosť“) – nezískavajú kredity,
 2. pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky, ďalej len „špeciálno-pedagogická“ spôsobilosť, ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením –  nezískavajú sa kredity,
 3. ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu – získavajú kredity.

Zákon umožňuje napĺňanie čiastkových cieľov nielen prostredníctvom vzdelávaní, ale aj:

 1. prezentovaním inovačných postupov práce učiteľa, ktorými sú najmä autorstvo alebo             spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane    počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov a         pracovných     zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-     preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú kredity.
 2. možnosť absolvovať vzdelávanie v zahraničí. Ak súvisí s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti, tak sa za dané vzdelávanie v zahraničí priznávajú     kredity.

 

  Materská škola, Ul. Perečínska 2546/23, Snina umožní pedagogickým zamestnancom absolvovať vzdelávanie v súlade s týmto plánom kontinuálneho vzdelávania súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti na území Slovenska a v zahraničí. Zahraničné vzdelávanie musí byť prerokované so zriaďovateľom materskej školy.