Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2015/2016

Materská škola Snina,

Ulica Perečínska č.2546/23


 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej

výsledkoch a podmienkach Materskej školy

Snina, Ulica Perečínska č.2546/23 za školský

rok 2015/16


  

September 2016


 

Údaje o počte žiakov:


 

V školskom roku 2015 / 2016 navštevovalo materskú školu 81 detí. Do základnej školy odišlo 21 detí, odloženú školskú dochádzku nemali žiadne deti. Zo sociálno -znevyhodneného prostredia bolo 13 detí. Z dôvodu presťahovania sa odišli z našej MŠ 2 deti.


 

Údaje o počte zamestnancov:


 

Pedagogickí zamestnanci : 8 kvalifikovaných na plný pracovný úväzok

Prevádzkoví zamestnanci : 7, z toho :

5 zamestnankýň – pracovný úväzok – 7,5 hodín

2 zamestnankyne – pracovný úväzok - 3, 75


 


 

Všetky pedagogické i prevádzkové zamestnankyne spĺňajú odbornú a pedagogickú spôsobilosť.


 


 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:


 

V školskom roku 2015 / 2016 absolvovali Anna Macejková, Tatiana Hirjaková, Valéria Andrášková, Jana Filakovská aktualizačné vzdelávanie . Anna Macejková ukončila aj atestačnú prácu s názvom- Stomatohygiena v mš .


 


 

Údaje o projektoch a prezentácii školy na verejnosti a jej aktivity v školskom roku

2015/ 2016:


 

Interné projekty:

 • ,, Adamko hravo zdravo ,, - dôraz bol kladený najmä na zdravý životný štýl, otužovanie a saunovanie detí.

 • ,, Dental alarm,, - stomatohygiena, starostlivosť o chrup

 • ,, Enviromentálna výchova


 

Grantové projekty:

Zapojili sme sa do troch projektov vyhlásených Nadáciou Vokswagen - Projekty zamestnancov s názvom Pohyb je náš kamarát, v ktorom sme boli úspešný a dostali sme grand 1000€ na zakúpenie a namontovanie zostáv na pohybové aktivity- lezenie, hojdanie, hracie plochy v domčekovej zostave so šmýkačkou. Druhý projekt od Nadácie Vokswagen – Zelená dobrovoľníkom zameraný na skrášlenie školského dvora bol vyhodnotený ako dôkladne vypracovaný ale vzhľadom na veľký počet zaslaných žiadostí nebol podporený, projekt predstavoval grand vo výške 500€ a tretí projekt nadácie Volkswagen v hodnote 3000€ na Bezpečne v škôlke nebol podporený taktiež nakoľko bolo podaných 156 projektov a vybrali 20najlepších.

Vypracovaný bol aj projekt Nadácie Tesco pod názvom-„ Vy rozhodujete, my pomáhame“, zameraný na zdravie a podporu zdravého životného štýlu. Projekt bol zameraný na rozvoj možností zmysluplne tráviť voľný čas športovými aktivitami na čerstvom vzduchu pod názvom Pohyb je náš kamarát.

Projekt bol podporovaný rodinnými príslušníkmi, známymi, aj rodičmi a verejnosťou našej mš úspešne. Z tohto projektu sme dozariaďovali školský dvor zakúpením kolotoča.


 

Údaje o aktivitách v školskom roku 2015 / 2016 :

 • Jesenné variácie - praktické zhotovovanie výrobkov z plodov jesene

 • Plody v sadoch a záhradach- návšteva ovocného sadu Sedliská

 • Veselé hrabličky – úprava školského dvora za pomoci detí

 • Úcta k starším – stretnutie so starými rodičmi

 • Pieseň letí medzi deti- triedne kola ľudových piesni

 • Mikuláš v spolupráci s CVČ V Snine

 • Vianočná besiedka spolu s posedením a pohostením rodičov a detí

 • Snehové kráľovstvo- zimné aktivity v areáli materskej školy

 • Karneval- pirátska výprava

 • Veľkonočná kraslica- výtvarné a pracovné aktivity

 • Rozprávková noc v MŠ a návšteva knižnice

 • Marec - mesiac knihy

 • Nakresli si svoju rozprávku- triedne projekty

 • Divadelné predstavenie v MŠ - ujo Ľubo a Kocúr v čižmách

 • Kráľovstvo zeme- zážitkové učenie v prírode

 • Cestujeme vláčikom - deti 4.triedy

 • Moja zlatá mamička- spoločné vystúpenie detí pri príležitosti Dňa matiek

 • MDD – deň radosti veselosti

 • Letná olympiáda- pohybové aktivity detí na školskom dvore

 • Škola v prírode – účasť 5 – 6 ročných detí

 • Rozlúčka s predškolákmi

 • Triedne aktivity -Lego je to, čo nás baví

- Darujme si srdiečka

- Zlatá brána- hudobno-pohybové aktivity

- Dohovorme sa s kamarátmi v Anglicku


 

Voľno časové aktivity:


 

So súhlasom zákonného zástupcu boli 5 – 6 ročné deti zapojené do pohybového krúžku, ktorý bol realizovaný v telocvični ZŠ na ul. Komenského.

Deti reprezentovali materskú školu na vystúpeniach organizovaných Mestom Snina . Zapojili sa do prehliadky v prednese poézie a prózy detí sninských materských škôl, vystúpenia pri prležitosti MDD na námesti, vystúpenia na folklórnom festivale materských škôl na MŠ Palárikovej.


 

Priestorové a materiálno – technické podmienky MŠ:

MŠ na Ul.Perečínskej 2546/23 v Snine je 4 triedna účelová budova, ktorá pozostáva z troch jednopodlažných vzájomne prepojených pavilónov. Od roku 2002 má právnu subjektivitu. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 2 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Umožňuje aj možnosť poldenného pobytu. Súčasťou materskej školy je plynová kotolňa, kuchyňa, jedáleň, práčovňa, sauna, kancelárske a obslužné priestory. Materská škola má nainštalovaný poplachový systém narušenia objektu. Je pripojená na internet. Má svoju webovú stránku.


 

Finančné a hmotné zabezpečenie:


 

 1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na dieťa v roku 2015 / 2016 predstavovala 1 460 EUR pre MŠ a 274 EUR pre ŠJ do decembra 2015, od januára 2016 predstavovala 1518 EUR pre MŠ a 315 EUR pre ŠJ.

 2. Príspevok od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy bol 9,50 EUR na každé dieťa do decembra 2015 od januára 2016 10 EUR na každé dieťa.

 3. Rodičovský príspevok odsúhlasený na plenárnom rodičovskom združení predstavoval 17 EUR na dieťa.

 4. Z  2 % zaplatenej dane získalo Rodičovské združenie pri Materskej škole na Ul. Perečínskej 2546/23 v Snine 1 675,15 EUR.


 

Časť získaných finančných prostriedkov bola do 31.08.2016 použitá na nákup učebných pomôcok a hračiek, vešiakových zostáv do umývarky detí do dvoch tried . V rámci údržby boli vymaľované priestory takmer celej materskej školy- od spálni, kde boli nápomocní oteckovia detí z našej mš, cez miestnosti- účtovníčky, vedúcej ŠJ, archív, sklad masiek, chodby ,sklady, WC. Tu vo veľkej miere pracovali chlapi , ktorých máme na aktivačných prácach a svoju prácu vykonávajú veľmi svedomite a v prospech mš. Vo všetkých triedach boli hĺbkovo vyčistené koberce. Veľa času sa venovalo estetizácii exteriéru- oprava a natieranie kolotočov, hojdačiek, namaľovali sa hracie plochy na školskom dvore. Interiér MŠ, sme doplnili vhodne zvolenými doplnkami- textilné závesy na vystúpenia, vlastnoručne zhotovené dekoratívne predmety, motivačné tabule a nástenky.

Z 2% bol zakúpený materiál na maľovanie a sympatex do dvoch umývariek najmladších detí- na podlahu, kôli bezpečnosti i estetizácii, lehátka doplnené do 2 spálni.
 


 

Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania


 

Vychádzajúc zo Školského vzdelávacieho programu,, Cesta za zdravím,,, sme sa v priebehu školského roka zamerali na rozvíjanie zdravého životného štýlu. Edukačné aktivity sme zameriavali na rozvíjanie základných kľúčových kompetencií. V tomto školskom roku začíname s novým programom pod názvom Zvedavkovia.


 

Kognitívne a učebné kompetencie:

Ucelený systém poznatkov o spoločenskom a prírodnom prostredí sme u detí utvárali aplikovaním zážitkového učenia a priamym pozorovaním. Deti získali nové poznatky o svete, prírode, vesmíre a rozpoznávali živú a neživú prírodu. Logické myslenie sme u deti rozvíjali vhodným zadávaním úloh aj prostredníctvom hry LOGICO PRIMO. Nadobudnuté poznatky si upevňovali v pracovných zošitoch, pracovných listoch a získané skúsenosti aplikovali v hrách a rôznych situáciách.


 

Komunikatívne kompetencie:

Deti so záujmom počúvali detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy. Slovná zásoba detí je veku primeraná. Väčšina detí prejavuje dobrú úroveň predčitateľskej gramotnosti. Na jej rozvoj sme využívali knihy, časopisy, doplňovali slová vo vete v maľovanom čítaní. Hrou spoznávali písmená a číslice. Po fonetickej stránke sa u niektorých detí vyskytovali nedostatky vo výslovnosti hlások a hláskových skupín. Takéto deti boli odporúčané na logopédiu, ktorú aj pravidelne navštevovali.


 

Psychomotorické kompetencie:

Tieto sme u detí rozvíjali praktickými činnosťami počas priebehu celého dňa. Deti ovládajú základné lokomočné pohyby. Pohybový aparát si 5 – 6 ročné deti precvičovali v priestoroch telocvične ZŠ Komenského v rámci pohybového krúžku. Jemnú motoriku si rozvíjali prostredníctvom grafomotorických cvičení, maľovaním, kreslením, modelovaním, konštruovaním, strihaním a manipuláciou s drobným materiálom.


 

Sociálne a osobnostné kompetencie:

Emocionálnu inteligenciu a interpersonálne spôsobilosti sme u detí rozvíjali vytváraním pozitívnej sociálnej klímy v triedach a vytváraním atmosféry priateľstva. Podporovali sme u detí zdravé sebavedomie a viedli sme ich k akceptácii druhej osoby a vzájomnej úcte. Prostredníctvom denného ,,ranného kruhu,, vyjadrovali deti svoje priania a pocity. Zapájali sa do prípravy osláv a sviatkov v materskej škole.


 

 

Informačné kompetencie:

Deti získavali informácie z detských kníh, prostredníctvom práce s počítačom, digitálnou hračkou BEE BOOT a edukačnými programami.


 

Spolupráca MŠ s inštitúciami:

Materská škola v oblasti výchovy a vzdelávania spolupracovala s rodičmi, zriaďovateľom Mestom Snina, Mestský kultúrnym a osvetovým strediskom, ZŠ Komenského, CVČ, ZUŠ, LZ – Sobrance, Radou školy a materskými školami v Snine.

 

 

Správa bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 14 ods. 5 pís. e / zákona NR SR č. 596 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých predpisov a vyhlášky č. 9 / 2006 Z.z. 

Snina september 2016                              Jana Filakovská

                                                                  riaditeľka mš


 

Správa prerokovaná radou školy                             Andrea Straková

                                                                                 predseda rady školy