Choď na obsah Choď na menu
 


Správa výchovno-vdelávacej činnosti za šk.rok 2016/17

Materská škola Snina,

Ulica Perečínska č.2546/23

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Snina, Ulica Perečínska č.2546/23 za školský rok 2016/17

 

 

 

 

 

 

 

 

Október  2017

 

 

Základné identifikačné údaje:

 1. Názov školy: Materská škola Snina

2. Adresa školy: Ul. Perečínska 2546/23, 069 01 Snina

3. Telefónne číslo: 057/768 22 44

4. E-mail: msperecinska@gmail.com

5. Zriaďovateľ školy: Mesto Snina

6. Riaditeľ školy: Jana Filakovská

   Vedúca školskej jedálne: Lucia Bartošová

7. Rada školy:

 Jozef Homza, MUDr.                poslanec Ms Z, zástupca zriaďovateľa

 Peter Hasin, Mgr.                     poslanec Ms Z, zástupca zriaďovateľa,

 Marián Regec, MUDr.              poslanec Ms Z, zástupca zriaďovateľa

 Jaroslava Miková, Mgr.            zástupca zriaďovateľa

 Anna Semetkovská                    zástupca pedagogických zamestnancov

 Valéria Andrášková                    zástupca pedagogických zamestnancov

 Martina Buríková                       zástupca nepedagogických zamestnancov

 Lucia Sičáková, Ing.                    zástupca rodičov

 Kapráľová Adriána, Mgr.           zástupca rodičov

Andrea Staková                           zástupca rodičov

Dziura Peter, Ing.                        zástupca rodičov

 

 

 

 

 

Údaje o počte žiakov:

    V školskom roku 2016 / 2017 navštevovalo materskú školu 88 detí. Do základnej školy odišlo 29 detí, odloženú školskú dochádzku mali 3 deti. Zo sociálno - znevyhodneného prostredia bolo 5 detí. Z dôvodu presťahovania sa odišli z našej MŠ 2 deti.

 

Údaje o počte zamestnancov:

Pedagogickí zamestnanci :  8 kvalifikovaných na plný pracovný úväzok

Prevádzkoví zamestnanci :  7,  z toho :

5  zamestnankýň – pracovný úväzok – 7,5 hodín

2 zamestnankyne – pracovný úväzok  - 3, 75

 

Všetky pedagogické i prevádzkové zamestnankyne spĺňajú odbornú a pedagogickú spôsobilosť.

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov:

V školskom roku 2016 / 2017nikto neabsolvoval žiadne vzdelávanie.

 

 

 Údaje o projektoch a prezentácii školy na verejnosti a jej aktivity v školskom  roku  2016/ 2017:

 

Interné projekty:

 • ,, Adamko hravo zdravo ,, - dôraz bol kladený najmä na zdravý životný štýl, otužovanie a saunovanie detí.
 • ,, Dental alarm,, - stomatohygiena, starostlivosť o chrup
 • ,, Enviromentálna výchova

 

Grantové projekty:

Zapojili sme  sa do viacerých  projektov vyhlásených Nadáciou Vokswagen -  v tomto školskom roku  v prvom projekte sme neboli úspešný, ani v druhom projekte - Relaxačný chodník nakoľko bolo veľa kvalitne vypracovaných projektov a uvádzalo sa tam aj zapojenie do projektov a ich úspešnosť v minulom období, čo my sme minulý rok úspešný boli.

Vypracovaný bol aj projekt Nadácie Tesco pod názvom -„ Vy rozhodujete, my pomáhame“, zameraný na zdravie a podporu zdravého životného štýlu. Projekt bol zameraný na rozvoj možností zmysluplne tráviť voľný čas športovými aktivitami na čerstvom vzduchu pod názvom-  Pohyb je náš kamarát. Tento projekt sme vyhrali minulého roku, tak predpokladám, že preto nebol podporený opäť v tomto školskom roku.

Vypracovaný bol aj projekt nadácie Slovenskej sporitelne - Radosť pomáhať, ktorý taktiež nebol podporený.

 

Údaje o aktivitách v školskom roku 2016 / 2017 :

 • Jesenné šantenie  - praktické zhotovovanie výrobkov z plodov jesene detí s rodičmi
 • Plody v sadoch a záhradach - návšteva ovocného sadu Sedliská
 • Veselé hrabličky – úprava školského dvora za pomoci detí
 • Úcta k starším – stretnutie so starými rodičmi s kultúrnym programom
 • Pieseň letí medzi deti- triedne kola ľudových piesni
 • Vystúpenie pre dôchodcov v Gabriele pri príležitosti Úcty k starším
 • Vystúpenie pre dôchodcov v Gabriele  na Vianoce
 • Vystúpenie pre dôchodcov v Gabriele  na Deň matiek
 • V spolupráci s Tescom výzdoba výtvarnými prácami v jeseni i zime v ich priestoroch
 •  Vianočná besiedka spolu s posedením a pohostením rodičov a detí
 • Vianočná besiedka spolu s posedením a pohostením prvákov v materskej škole
 • Snehové kráľovstvo- zimné aktivity v areáli materskej školy
 • Karneval- U babky a kohútika na návšteve
 • Veľkonočná kraslica- výtvarné a pracovné aktivity –zapojenie sa do výzdoby kraslíc pri príležitosti 700.výročia mesta Sniny
 • Návšteva knižnice - deti 4.triedy
 • Marec  - mesiac knihy- triedne projekty
 • Zdravé očká - vyšetrenie  očiek detí v Mš
 • Divadelné predstavenie v MŠ - ujo Ľubo – Snehulienka a 7 trpaslíkov
 • Kráľovstvo zeme- zážitkové učenie v prírode
 • Náučný chodník Zemplínske Hámre - deti 3. a 4. triedy
 • Moja zlatá mamička- spoločné vystúpenie detí pri príležitosti Dňa matiek
 • MDD – deň radosti veselosti - napísaných 700krásnych slov v areáli mš
 • Rozprávka pre deti – Repka v podané detí 4. triedy na MDD
 • Vytvorenie 700 kvetov a srdiečok, ktorými sme obdarovávali mamičky, ľudí v domove dôchodcov pri príležitosti 700.výročia mesta Snina
 • Zapojenie sa do aktivity mesta 700 tancujúcich párov nôh v spolupráci s rodičmi
 • Letná olympiáda- pohybové aktivity detí na školskom dvore
 • Škola v prírode – účasť 5 – 6 ročných detí
 • Rozlúčka s predškolákmi

 

Voľno časové aktivity:

So súhlasom zákonného zástupcu boli 5 – 6 ročné deti  zapojené do pohybového krúžku, ktorý bol realizovaný v telocvični ZŠ na ul. Komenského a výtvarného krúžku realizovaného v MŠ.

Deti reprezentovali materskú školu na vystúpeniach organizovaných Mestom Snina . Zapojili sa do prehliadky v prednese poézie a prózy detí sninských materských škôl, vystúpenia pri prležitosti MDD na námesti, vystúpenia na folklórnom festivale materských škôl na MŠ Palárikovej. Spolupracovali sme na aktivitách mesta pri príležitosti 700.výročia.

Priestorové a materiálno – technické podmienky MŠ:

 MŠ na Ul.Perečínskej 2546/23 v Snine je 4 triedna účelová budova, ktorá pozostáva z troch jednopodlažných vzájomne prepojených pavilónov. Od roku 2002 má právnu subjektivitu. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 2 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Umožňuje aj možnosť poldenného pobytu. Súčasťou materskej školy je plynová kotolňa, kuchyňa, jedáleň, práčovňa, sauna, kancelárske a obslužné priestory. Materská škola má nainštalovaný poplachový systém narušenia objektu. Je pripojená na internet. Má svoju webovú stránku.

 

Finančné a hmotné zabezpečenie:

 

 1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na dieťa v roku  2016 / 2017 predstavovala 1 607 EUR pre MŠ a  315 EUR pre ŠJ .
 2. Príspevok od rodičov  na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy bol 10 EUR na každé dieťa.
 3. Rodičovský príspevok odsúhlasený na plenárnom rodičovskom združení predstavoval  17 EUR na dieťa.
 4. Z  2 % zaplatenej dane získalo Rodičovské združenie pri Materskej škole na Ul. Perečínskej 2546/23 v Snine  1 482,16 EUR.

 

Časť získaných finančných prostriedkov bola do 31.08.2017 použitá na nákup učebných pomôcok a hračiek.  Zakúpené  didaktické pomôcky sme zamerali na pozornosť, logiku, jazykový prejav, pohybové schopnosti- ABC hra na predčitateľskú gramotnosť. Prevažne sa to zakupovalo z fondu rodičov.

 V rámci údržby boli vymaľované ďalšie priestory  materskej školy- miestnosť upratovačiek, sklad, 3.trieda, sklad kuchyne, časť chodby. Na tieto účely už tretí rok využívame príspevok z 2%.   Vo všetkých triedach boli hĺbkovo vyčistené koberce. Veľa času sa venovalo estetizácii exteriéru- oprava a natieranie kolotočov, hojdačiek, namaľovali sa nové hracie plochy na školskom dvore. Kosenie prebiehalo podľa potreby, no relatívne často.

 Vypracovali sme 5 projektov, zamerané na vybudovanie relaxačného chodníka, no tento rok nám nebol schválený ani jeden projekt. Realizáciu napriek neúspešnosti cez projekty budeme realizovať z 2%. V spolupráci s rodičmi sme urobili skalku, ktorá nám skrášľuje areál MŠ. Sponzorsky nám to zabezpečili rodičia.

 

                                                                                                                                                                                             

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa výchovy a vzdelávania

 

Vychádzajúc zo Školského vzdelávacieho programu,, Zvedavkovia,,, sme sa v priebehu školského roka  zamerali na rozvíjanie zdravého životného štýlu. Edukačné aktivity sme zameriavali na rozvíjanie základných kľúčových kompetencií.

 

 

Kognitívne a učebné kompetencie:

Ucelený systém poznatkov o spoločenskom a prírodnom prostredí sme u detí utvárali aplikovaním zážitkového učenia a priamym pozorovaním. Deti získali nové poznatky o svete, prírode, vesmíre a rozpoznávali živú a neživú prírodu. Logické myslenie sme u deti rozvíjali vhodným zadávaním úloh aj prostredníctvom hry LOGICO PRIMO. Nadobudnuté poznatky si upevňovali v pracovných zošitoch, pracovných listoch a získané skúsenosti aplikovali v hrách a rôznych situáciách.

 

 

Komunikatívne kompetencie:

Deti so záujmom počúvali detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy. Slovná zásoba detí je veku primeraná. Väčšina detí prejavuje dobrú úroveň predčitateľskej gramotnosti. Na jej rozvoj sme využívali knihy, časopisy, doplňovali slová vo vete v maľovanom čítaní. Hrou spoznávali písmená a číslice. Po fonetickej stránke sa u niektorých detí vyskytovali nedostatky vo výslovnosti hlások a hláskových skupín. Takéto deti boli odporúčané na logopédiu, ktorú aj pravidelne navštevovali.

 

 

Psychomotorické kompetencie:

Tieto sme u detí rozvíjali praktickými činnosťami počas priebehu celého dňa. Deti ovládajú základné lokomočné pohyby. Pohybový aparát si 5 – 6 ročné deti precvičovali v priestoroch telocvične ZŠ Komenského v rámci pohybového krúžku. Jemnú motoriku si rozvíjali prostredníctvom grafomotorických cvičení, maľovaním, kreslením, modelovaním, konštruovaním, strihaním a manipuláciou s drobným materiálom.

 

Sociálne a osobnostné kompetencie:

Emocionálnu inteligenciu a interpersonálne spôsobilosti sme u detí rozvíjali vytváraním pozitívnej sociálnej klímy v triedach a vytváraním atmosféry priateľstva. Podporovali sme u detí zdravé sebavedomie a viedli sme ich k akceptácii druhej osoby a vzájomnej úcte. Prostredníctvom denného ,,ranného kruhu,, vyjadrovali deti svoje priania a pocity. Zapájali sa do prípravy osláv a sviatkov v materskej škole.

 

Informačné kompetencie:

Deti získavali informácie z detských kníh, prostredníctvom práce s počítačom, digitálnou hračkou BEE BOOT a edukačnými programami. 

 

Spolupráca MŠ s inštitúciami:

 Materská škola v oblasti výchovy a vzdelávania spolupracovala s rodičmi, zriaďovateľom Mestom  Snina, Mestský kultúrnym a osvetovým strediskom, ZŠ Komenského, CVČ, ZUŠ, LZ – Sobrance, Radou školy a materskými školami v Snine.

 

 

Správa  bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 14 ods. 5 pís. e / zákona NR SR č. 596 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení  a doplnení niektorých predpisov a vyhlášky č. 9 / 2006 Z.z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snina október 2017                                                                          Jana Filakovská

                                                                                                               riaditeľka Mš

 

 

 

 

 

 

Správa prerokovaná radou školy  dňa                                                Andrea Straková

                                                                                                                  predseda  rady školy

 

 

 

              Rada školy pri Materskej škole Ul. Perečínska 2546/23, Snina

 

 

                                                   Vyjadrenie rady školy

 

 

 

Rada školy pri Materskej škole Snina, Ulica  Perečínska č.2546/23  berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach  výchovno – vzdelávacej činnosti  za školský rok 2016-17 bez pripomienok a odporúča zriaďovateľovi Mestu Snina schváliť ju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snina  október 2017                                                               Andrea  Straková

                                                                                                  predseda rady školy